อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา    ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  อาจารย์ คเชนทร์   กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล  รหัสวิชา ส32102

อาจารย์ประจำวิชา   อรวรรณกองพิลา

คำถามเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

1.ในสังคมอียิปต์มีการแบ่งออกมีกี่ชนชั้น?

2.สมัยนี้นิยมสร้างพีระมิดสำคัญที่เมืองกิเซห์ ที่ใหญ่ที่สุดในพีระมิดของฟาโรห์คูฟู สร้างเมื่อกี่ปีที่แล้ว?

3.ราชวงค์ทั้งหมด30ราชวงค์ เราแบ่งช่วงเวลาเป็นกี่สมัย?

4.แม่น้ำไนล์เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความเป็นมาอย่างไร?

5.ทำไมถึงเรียกว่าแม่น้ำไนล์?

วัตถุประสงค์

1.ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

2.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์

3.อธิบายเหตุผลและความเป็นมาของโครงงานนี้ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมของลุ่มแม่น้ำไนล์และวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น

Advertisements